Skip to content

Zrównoważony sukces

Raport zrównoważonego rozwoju

Rozwój biznesowy LANZI S.r.l. jest ukierunkowany na zrównoważony sukces, tj. tworzenie długoterminowej wartości z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron (akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców itp.).

Z tego powodu LANZI S.r.l. dobrowolnie zdecydowała się na raportowanie działań i wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego w celu przekazania interesariuszom zobowiązania podjętego przez Zarząd do ciągłego doskonalenia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, środowiskowego i społecznego samej firmy.

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i czynniki ESG

Od roku sprawozdawczość korporacyjna w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) będzie również obowiązkowa dla MŚP,
stanowiących 99% firm w Unii Europejskiej.

U podstaw chęci rozszerzenia sprawozdawczości niefinansowej również na małe i średnie przedsiębiorstwa leży rosnąca świadomość, że osiągnięcie sukcesu na rynkach międzynarodowych to nie tylko osiąganie dobrych wyników pod względem zysków, lecz także wypełnianie zobowiązań o charakterze społecznym.

illustrazione-esg.png

Jest to tak zwana ESG Responsibility: a mianowicie zestaw działań wdrażanych w celu rozwiązania kwestii środowiskowych, etycznych i społecznych w pierwszej kolejności i włączenia ich do celów biznesowych.

Oświadczenie niefinansowe

Z tych powodów, w okresie znaczących zmian gospodarczych, technologicznych i społecznych, firma LANZI Group zdecydowała się kontynuować swoją ścieżkę rozwoju przedsiębiorczości w kierunku zrównoważonego sukcesu publikując swoje pierwsze 
oświadczenie niefinansowe 

Uwaga metodologiczna

W celu opracowania DNF oraz biorąc pod uwagę przejrzystość, z jaką LANZI chce współpracować ze swoimi interesariuszami, sformalizowano określone procedury, które definiują role, obowiązki, działania, kontrole i przepływy informacji w odniesieniu do procesu raportowania danych niefinansowych.Ponieważ LANZI gwarantuje obiektywną identyfikowalność działań, danych i informacji, które przyczyniły się do powstania niniejszego dokumentu, wykorzystała te procedury jako wytyczne operacyjne.

ventaglio-goals.png

Pierwsza sprawozdawczość niefinansowa została sporządzona za rok obrotowy 2022 i została udokumentowana zgodnie z istotnymi tematami określonymi w dekrecie ustawodawczym 254/2016 (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych) oraz w odniesieniu do zasad raportowania standardów GRI.

Istotne kwestie wskazane w „Oświadczeniu niefinansowym” firmy LANZI S.r.l. są następujące:

 1. Rozwój zawodowy i doskonalenie swoich współpracowników;
 2. Jakość oferowanych produktów i usług;
 3. Zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi;
 4. Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy;
 5. Dbałość o potrzeby pracowników;
 6. Przyjęcie konkretnych rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi;
 7. Obecność na danym terytorium i reagowanie na jego potrzeby;
 8. Uczciwość biznesowa i przeciwdziałanie korupcji;
 9. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych;
 10. Zaangażowanie w pracę i zdolność do przyciągania nowych talentów;
 11. Zarządzanie i narzędzia;
 12. Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw;
 13. Innowacje (inwestycje w badania i rozwój, nowe produkty i usługi);
 14. Niezbędne zasoby niematerialne

Na podstawie tych istotnych kwestii, w które zaangażowani byli wszyscy interesariusze, opracowano macierz istotności i w związku z tym zidentyfikowano wpływy, biorąc pod uwagę zarówno te generowane przez LANZI S.r.l. i jej łańcuch wartości na środowisko i społeczeństwo, a także te, które mają wpływ na wyniki, rozwój i pozycję samej Spółki.

Wyniki jakościowe i ilościowe zostały sformalizowane w oświadczeniu niefinansowym, z którym można się zapoznać, pisząc na adres
contact@lanzigroup.com

Mapowanie interesariuszy

Po zdefiniowaniu istotnych kwestii, Zarząd LANZI zidentyfikował wszystkich powiązanych z nią interesariuszy, badając ich prawa, obowiązki, oczekiwania i potrzeby, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych interesariuszy, zidentyfikowanych poprzez ilościową ocenę ich poziomu priorytetu w odniesieniu do strategii firmy. W ramach tego procesu analizy zidentyfikowano następujących kluczowych interesariuszy:

Akcjonariusze

Pracownicy

Instytucje finansowe

Klienci

Dostawcy

Szkoły i uniwersytety

Zobowiązania wobec naszych interesariuszy

AKCJONARIUSZE
DZIAŁANIE Z DBAŁOŚCIĄ O ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I CIĄGŁOŚCIĄ BIZNESOWĄ, TWORZENIE WARTOŚCI I RENTOWNOŚCI, STABILNOŚCI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ
AKCJONARIUSZE
WDRAŻANIE PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE INTEGRALNOŚCI BIZNESOWEJ I ZWALCZANIE KORUPCJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI, LEGALNOŚCI I DOBRYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH
GWARANTOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I PODEJŚCIE PODATKOWE SPÓŁKI ZGODNE Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI I LEGALNOŚCI
ZAPEWNIANIE PEŁNEJ ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZKOWYMI I TECHNICZNYMI STANDARDAMI
PRACOWNICY
BRANIE POD UWAGĘ OCZEKIWAŃ I POTRZEB TYCH, KTÓRZY WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI I DLA NAS, W CELU WSPÓLNEGO TWORZENIA WARTOŚCI
PRACOWNICY
TWORZENIE ZDROWEGO I BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA PRACY
KLIENCI
WSPIERANIE CIĄGŁEJ INNOWACJI
KLIENCI
ZAPEWNIANIE PRODUKTÓW BEZPIECZNYCH I ZGODNYCH Z DEKLAROWANYMI STANDARDAMI
DOSTAWCY / PARTNERZY BIZNESOWI
PODZIELANIE WSPÓLNYCH WARTOŚCI I CELÓW ROZWOJU
DOSTAWCY / PARTNERZY BIZNESOWI
DEFINIOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH
WSPÓLNOTA
PROMOWANIE ULEPSZEŃ ŚRODOWISKOWYCH
WSPÓLNOTA
GWARANTOWANIE NASZEJ OBECNOŚCI NA OBSZARZE, W CELU REAGOWANIA NA JEGO POTRZEBY